Ontwikkelingen rondom Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

 • Datum 17 oktober 2016
Ontwikkelingen rondom Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Week 43 stond het plenaire debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen gepland, maar het debat is nu – naar verwachting met een tot twee weken – uitgesteld. De afgelopen periode zijn er belangrijke stappen gezet in het wetgevingsproces dat de komende jaren grote impact heeft op de bouwsector. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2018 ingaat.

De bedoeling van de wet is om de kwaliteitsborging expliciet neer te leggen bij marktpartijen in de bouw en daarnaast de positie van de opdrachtgever te versterken.

Voor VNconstructeurs is de borging van de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborgers die straks gaan toetsen een belangrijk aandachtspunt. Ook de gevolgen die de wet heeft voor de contractuele verhoudingen en aansprakelijkheid in de bouwketen, zowel richting opdrachtgevers, aannemers als deelconstructeurs vindt de branchevereniging belangrijk.

Steun voor wetsvoorstel Wkb

Partijen uit de bouwsector, de verzekeringswereld, overheden, opdrachtgevers en eindgebruikers steunen in grote lijnen het wetsvoorstel blijkt eind september tijdens het rondetafelgesprek met de minister. Het Instituut voor Bouwkwaliteit heeft de standpunten van de deelnemende partijen aan het rondetafelgesprek eind september samengevat.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

 • Er wordt verschillend gedacht over het wel of niet noodzakelijk zijn van een verplichte verzekering.
 • Rondom de Toelatingsorganisatie worden verschillende aandachtspunten gegeven.
 • Bouwend Nederland pleitte voor aanpassing van de voorgestelde wijziging van het Burgerlijk Wetboek door de regels voor de professionele opdrachtgever ongewijzigd te laten.
 • De Aannemersfederatie (AFNL) pleitte voor een verplichte kwaliteitsverklaring van de bouwer bij de zogenoemde Bouwbesluittoetsvrije projecten.
 • NVTB en PVS willen de erkende kwaliteitsverklaring blijven gebruiken.
 • Zowel IBR, VNG als Brandweer Nederland misten nog een groot deel van de uiteindelijke voorschriften en willen daarbij betrokken worden.
 • Door VBWTN en VNG werd aangegeven dat het bevoegd gezag te allen tijde bestuurlijk verantwoordelijk is en blijft.
 • Algemeen werd aangedrongen op het verlagen van de huidige regels voor leges. De leges zouden met minstens 50% omlaag moeten.
 • Consumentenorganisaties pleiten voor het eerder betrekken van toekomstige bewoners in het ontwerp. De Wkb zou zich eerst moeten bewijzen alvorens de wet wordt ingevoerd: levert het voordeel op voor de consument?
 • NL-ingenieurs gaf aan dat de gehele bouwsector – aannemers en adviseurs – kennis mist als het gaat om de bouwregelgeving.

Lees hier het artikel van het Instituut voor Bouwkwaliteit over de specifieke wensen vanuit de sector

Meer over de Wkb in het nieuws